Matoi the Sacred Slayer

Double Episodes, Mon & Tue, 10PM (9PM JKT/BKK). Territories apply.

See what people are saying about Matoi the Sacred Slayer

Advertisement