1

Wizard Barristers

Double Episodes, Sat, 7:30PM (6:30PM JKT/BKK). Territories apply.

Characters

Mitsuhisa Hachiya
 • Cecil Sudo
 • Natsuna Hotaru
 • Moyo Tento
 • Tsunomi Kabutohara
 • Koromo Sasori
 • Ageha Chono
 • Seseri Chono
 • Kiba Sameoka
 • Shizumu Ekuso
 • Kujira Shibuki
 • Tobiro Kamakiri
 • Makusu Shimon
 • Sango Sazanami
 • Sayachi Kjino
 • Megumi Sudo
 • Batta Mitori
 • Quinn Erari

Mitsuhisa Hachiya

Mitsuhisa is a former prosecutor of the Court for Magic. He resigned his post when he became a wizard.