1

Tokyo Ravens

5 eps back-to-back, Sun, 5PM. Territories apply.

Upcoming Airings of Tokyo Ravens

close
2 Oct, Sun
SHAMAN*CLAN -CONFESSION-
Season 1
Episode 2
2 Oct, Sun
SHAMAN*CLAN -CALLING THE SOUL-
Season 1
Episode 3
2 Oct, Sun
RAVEN’S NEST -SCHOOL-
Season 1
Episode 4
2 Oct, Sun
RAVEN’S NEST -BONDS-
Season 1
Episode 5
2 Oct, Sun
SHAMAN*CLAN -CONFESSION-
Season 1
Episode 2

Characters

Kyouko Kurahashi
  • Harutora Tsuchimikado
  • Natsume Tsuchimikado
  • Touji Ato
  • Hokuto
  • Kon
  • Tenma Momoe

Kyouko Kurahashi

Kyouko Kurahashi is the granddaughter of Miyo Kurahashi and heir to the Kurahashi Family. She is Harutora’s classmate.